นักเต้น
เต้นเพื่อแสดง สำหรับการออกอากาศ ขณะบันทึกวิดีโอหรือบนเวทีคอนเสิร์ต
ในแต่ละวันทำอะไร?
1. เรียนรู้และฝึกฝนการเคลื่อนไหวและพื้นฐานการเต้น ให้เข้ากับจังหวะดนตรีและสมาชิกร่วมวง
2. เข้า Workshop เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดง เช่น การแต่งหน้า การเลือกเสื้อผ้า รองเท้า
3. เต้นรำได้หลายรูปแบบเพื่อใช้ประกอบการแสดงรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง คลาสสิก สมัยใหม่ หรือกายกรรม
4. ปรับท่าทางการเต้นกับนักออกแบบท้าเต้น
5. ฝึกออกกำลังกายและเข้าชั้นเรียนเต้นเพื่อรักษามาตรฐานการเต้น
เรียนต่อ
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายได้
ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล
ไลฟ์สไตล์การทำงาน
การพูดในที่สาธารณะ
นาน ๆ ครั้ง
การประสานงานหรือนำผู้อื่น
บ่อยครั้ง
การเจอทีม
บ่อยครั้ง
การพบปะพูดคุยกับผู้รับบริการ
นาน ๆ ครั้ง
การอยู่ห้องแอร์
ทุกวัน
อิสระในการตัดสินใจ
ปานกลาง
ความแม่นยำในการทำงาน
สูง
การแข่งขัน
สูง
ความขัดแย้ง
ปานกลาง
ลักษณะเวลาทำงาน
เวลาทำงานยืดหยุ่นได้ (Irregular)
ระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน
น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ต้องใช้ทักษะและความรู้อะไรบ้าง?
ทักษะ
• การจัดการเรียนรู้
การเลือกแนวทาง และวิธีการที่ใช้ในการอบรมหรือการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เมื่อต้องสอนสิ่งใหม่
• การกำกับดูแลงาน
การกำกับ ติดตามงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวเอง ผู้อื่น หรือองค์กร เพื่อปรับปรุงแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
• การพูด
การพูดคุยกับผู้อื่น เพื่อสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
• การสอน
การสอนให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจและลงมือทำได้
• การฟังอย่างลึกซึ้ง
การใส่ใจกับสิ่งที่ผู้อื่นกำลังพูดอย่างเต็มที่ จับประเด็นสำคัญ สอบถามในเวลาที่เหมาะสม และไม่ขัดจังหวะในการพูด
• การอ่านจับใจความ
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับใจความสำคัญของประโยค และย่อหน้าในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
ความรู้
• การศึกษา และการฝึกอบรม
ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรการอบรม วิธีการสอนแบบรายบุคคลหรือกลุ่ม และการวัดประเมินผลจากการสอน
• สื่อ และการสื่อสาร
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล การสร้างความบันเทิง ผ่านการเขียน การพูด และการใช้ภาพประกอบการสื่อสาร
• สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา
ความรู้เกี่ยวกับการทำความเข้าใจพฤติกรรมกลุ่ม พลวัต (การเปลี่ยนแปลง) แนวโน้มอิทธิพลของสังคม และประวัติความเป็นมา
• ภาษาไทย
ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษาไทย รวมถึงความหมาย การสะกดคำ หลักเกณฑ์การเขียน และไวยากรณ์ของภาษา
• การขายและการตลาด
ความรู้เกี่ยวกับการทำความเข้าใจพฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภค การตลาด และการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ
• จิตวิทยา
ความรู้เกี่ยวกับการแสดงออกของมนุษย์ และความแตกต่างของบุคคล (เช่น บุคลิกภาพ การเรียนรู้ แรงจูงใจ)