นักออกแบบอุตสาหกรรม
วางแผน และออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านธุรกิจและผู้ใช้งาน เช่น เครื่องใช้ในบ้าน เฟอร์นิเจอร์
ในแต่ละวันทำอะไร?
1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน มีความสวยงามและเกิดความคุ้มค่า
2. ร่างพิมพ์เขียวและเลือกวัสดุที่ต้องการออกแบบให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน
3. พัฒนาและตรวจสอบขั้นตอนการผลิตและออกแบบในโรงงาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติงาน
4. ทำการวิจัยตลาด ศึกษาความต้องการของลูกค้า เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่และนำเสนอการออกแบบให้แก่ลูกค้า
5. ปรึกษากับฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายผลิต หรือฝ่ายขาย หรือกับลูกค้า เพื่อประเมินการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์
เรียนต่อ
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รายได้
20,000 - 45,000 บาท/เดือน
ไลฟ์สไตล์การทำงาน
การพูดในที่สาธารณะ
นาน ๆ ครั้ง
การประสานงานหรือนำผู้อื่น
บ่อยครั้ง
การเจอทีม
บ่อยครั้ง
การพบปะพูดคุยกับผู้รับบริการ
นาน ๆ ครั้ง
การอยู่ห้องแอร์
ทุกวัน
อิสระในการตัดสินใจ
สูง
ความแม่นยำในการทำงาน
สูง
การแข่งขัน
ปานกลาง
ความขัดแย้ง
ปานกลาง
ลักษณะเวลาทำงาน
เวลาทำงานเป็นกิจวัตร (Regular)
ระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน
มากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ต้องใช้ทักษะและความรู้อะไรบ้าง?
ทักษะ
• การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน
การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
• การเรียนรู้เชิงประยุกต์
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อมาใช้ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
• การพูด
การพูดคุยกับผู้อื่น เพื่อสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
• การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การใช้เหตุผลหรือตรรกะในการระบุจุดแข็ง และจุดอ่อนของทางเลือกต่าง ๆ ที่มี เพื่อหาข้อสรุปของแนวคิดในการแก้ไขปัญหา
• การเขียน
การเขียนประเด็นสำคัญผ่านการเลือกใช้คำ ระดับภาษา และวิธีการเล่าเรื่องให้เข้ากับผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การฟังอย่างลึกซึ้ง
การใส่ใจกับสิ่งที่ผู้อื่นกำลังพูดอย่างเต็มที่ จับประเด็นสำคัญ สอบถามในเวลาที่เหมาะสม และไม่ขัดจังหวะในการพูด
ความรู้
• วิศวกรรม และเทคโนโลยี
ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎี หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อออกแบบและผลิตสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา
• เครื่องจักรกล
ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ใช้งาน ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางกล (เช่น มอเตอร์ เกียร์ เครื่องยนต์)
• คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้เกี่ยวกับแผงวงจรไฟฟ้า หน่วยประมวลผล ชิป (Chip) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม
• การผลิต และการแปรรูป
ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ต้นทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้า
• ภาษาไทย
ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษาไทย รวมถึงความหมาย การสะกดคำ หลักเกณฑ์การเขียน และไวยากรณ์ของภาษา
• คณิตศาสตร์
ความรู้เกี่ยวกับเลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต แคลคูลัส สถิติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน