นักกายอุปกรณ์
ออกแบบและผลิตอุปกรณ์เพื่อทดแทนอวัยวะจริง เช่น ขาเทียม แขนเทียม ข้อต่อเทียม
ในแต่ละวันทำอะไร?
1. ตรวจสอบ ซักถาม และวัดขนาดร่างกาย เพื่อหาเครื่องมือหรือสิ่งเทียมอวัยวะที่เหมาะสม
2. เลื่อกวัสดุ เพื่อใช้ออกแบบอุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมที่เหมาะกับการใช้งานของผู้ป่วย
3. ฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือ เช่น ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ช่างเทคนิค เป็นต้น
4. ปรับอุปกรณ์ พร้อมกับสอนผู้ป่วยใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์หรืออวัยวะเทียม
5. วิจัยและนำเสนอผลการวิจัย การสร้างและใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูกและขาเทียม
เรียนต่อ
- คณะแพทยศาสตร์
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
รายได้
16,000 - ยังไม่พบข้อมูล บาท/เดือน
ไลฟ์สไตล์การทำงาน
การประสานงานหรือนำผู้อื่น
นาน ๆ ครั้ง
การเจอทีม
บ่อยครั้ง
การพบปะพูดคุยกับผู้รับบริการ
บ่อยครั้ง
การอยู่ห้องแอร์
ทุกวัน
อิสระในการตัดสินใจ
สูงมาก
ความแม่นยำในการทำงาน
สูง
การแข่งขัน
ปานกลาง
ความขัดแย้ง
ปานกลาง
ลักษณะเวลาทำงาน
เวลาทำงานเป็นกิจวัตร (Regular)
ระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน
มากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
อยู่ในที่เสี่ยงภัย
มีความเสี่ยง
เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
มีความเสี่ยง
ต้องใช้ทักษะและความรู้อะไรบ้าง?
ทักษะ
• การเขียน
การเขียนประเด็นสำคัญผ่านการเลือกใช้คำ ระดับภาษา และวิธีการเล่าเรื่องให้เข้ากับผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การฟังอย่างลึกซึ้ง
การใส่ใจกับสิ่งที่ผู้อื่นกำลังพูดอย่างเต็มที่ จับประเด็นสำคัญ สอบถามในเวลาที่เหมาะสม และไม่ขัดจังหวะในการพูด
• การเรียนรู้เชิงประยุกต์
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อมาใช้ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
• การพูด
การพูดคุยกับผู้อื่น เพื่อสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
• การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การใช้เหตุผลหรือตรรกะในการระบุจุดแข็ง และจุดอ่อนของทางเลือกต่าง ๆ ที่มี เพื่อหาข้อสรุปของแนวคิดในการแก้ไขปัญหา
• การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
การระบุลักษณะปัญหาที่มีความซับซ้อนและทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินทางเลือกต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา
ความรู้
• จิตวิทยา
ความรู้เกี่ยวกับการแสดงออกของมนุษย์ และความแตกต่างของบุคคล (เช่น บุคลิกภาพ การเรียนรู้ แรงจูงใจ)
• เครื่องจักรกล
ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ใช้งาน ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางกล (เช่น มอเตอร์ เกียร์ เครื่องยนต์)
• การผลิต และการแปรรูป
ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ต้นทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้า
• วิศวกรรม และเทคโนโลยี
ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎี หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อออกแบบและผลิตสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา
• การแพทย์ และทันตแพทยศาสตร์
ความรู้เกี่ยวกับการประเมินอาการ วินิจฉัยโรค ให้ทางเลือกในการรักษาผู้ป่วย และแนะนำปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ
• การขายและการตลาด
ความรู้เกี่ยวกับการทำความเข้าใจพฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภค การตลาด และการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ