ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ
ตรวจสอบตัวเลขของงบการเงินว่าถูกต้องหรือไม่ และศึกษาผลการดำเนินงานในอดีต และฐานะการเงินในปัจจุบัน
ในแต่ละวันทำอะไร?
1. ตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินประจำปีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย
2. ทำการทดสอบการควบคุมบัญชีภายในบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
3. ทำการทดสอบยอดคงเหลือในบัญชี เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของยอดคงเหลือ ว่าเป็นไปตามความเป็นจริงหรือไม่
4. จัดทำและนำเสนอรายงานการจัดการผลการตรวจสอบ ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหรือข้อบกพร่อง และให้คำแนะนำในการปรับปรุง
5. ดูแลเรื่องการยื่นงบการเงิน และจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินของบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
เรียนต่อ
- คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี
- CPA (Certified Public Accountant)
- CFFA (Certified Forensic Financial Analyst)
รายได้
ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล
ไลฟ์สไตล์การทำงาน
การประสานงานหรือนำผู้อื่น
บ่อยครั้ง
การเจอทีม
ทุกวัน
การพบปะพูดคุยกับผู้รับบริการ
บ่อยครั้ง
การอยู่ห้องแอร์
ทุกวัน
อิสระในการตัดสินใจ
สูง
ความแม่นยำในการทำงาน
สูงมาก
การแข่งขัน
สูง
ความขัดแย้ง
ปานกลาง
ลักษณะเวลาทำงาน
เวลาทำงานเป็นกิจวัตร (Regular)
ระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน
มากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ต้องใช้ทักษะและความรู้อะไรบ้าง?
ทักษะ
• การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
การระบุลักษณะปัญหาที่มีความซับซ้อนและทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินทางเลือกต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา
• การพูด
การพูดคุยกับผู้อื่น เพื่อสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
• การใช้คณิตศาสตร์
การใช้เทคนิคต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหา
• การฟังอย่างลึกซึ้ง
การใส่ใจกับสิ่งที่ผู้อื่นกำลังพูดอย่างเต็มที่ จับประเด็นสำคัญ สอบถามในเวลาที่เหมาะสม และไม่ขัดจังหวะในการพูด
• การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การใช้เหตุผลหรือตรรกะในการระบุจุดแข็ง และจุดอ่อนของทางเลือกต่าง ๆ ที่มี เพื่อหาข้อสรุปของแนวคิดในการแก้ไขปัญหา
• การตัดสินใจ
การพิจารณาข้อดีและข้อเสีย เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการทำงาน
ความรู้
• คณิตศาสตร์
ความรู้เกี่ยวกับเลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต แคลคูลัส สถิติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน
• ภาษาไทย
ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษาไทย รวมถึงความหมาย การสะกดคำ หลักเกณฑ์การเขียน และไวยากรณ์ของภาษา
• การบริหาร และการจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับการรวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดระบบขั้นตอนการผลิตสินค้าและบริการ การจัดการบุคลากรและทรัพยากรขององค์กร
• การบริการลูกค้า
ความรู้เกี่ยวกับการประเมินปัญหาและความต้องการของลูกค้า การบริการ การประเมินความพึงพอใจ และการปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า
• การศึกษา และการฝึกอบรม
ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรการอบรม วิธีการสอนแบบรายบุคคลหรือกลุ่ม และการวัดประเมินผลจากการสอน
• คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้เกี่ยวกับแผงวงจรไฟฟ้า หน่วยประมวลผล ชิป (Chip) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม