WE Space

Live a meaningful life

เราจะช่วยให้คุณได้รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพและออกแบบเส้นทางเดินในชีวิต

เริ่มต้น

"เราอยากให้คุณเจอสิ่งที่ชอบและพัฒนาไปสู่เป้าหมายนั้น"

นักเรียนและนักศึกษาจำนวนมากเมื่อใกล้เรียนจบ แต่กลับไม่มีเป้าหมาย ทิศทางไม่ชัดเจนเราจึงอยากให้มีพื้นที่ของ การเริ่มต้นที่ได้ช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เข้าใจความต้องการของตนเอง และมีแนวทางที่ทำได้ต่อไปในชีวิต พวกเราพัฒนา WE Space เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ต้องการช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่จะช่วยเป็น เครื่องมือให้นักเรียนและนักศึกษา ค้นพบตัวเอง รู้จักอาชีพ รู้วิธีการพัฒนาตนเอง และไปสู่เป้าหมายอาชีพของตนเองได้